....ปี 2564.... >> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติแก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 4 16-04-2564
     
  -- ภาพกิจกรรมโครงการ
  -- รายงานผลการดำเนินโครงการ
  -- การประเมินผลโครงการ
 
      >> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติแก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 3 16-04-2564
     
  -- ภาพกิจกรรมโครงการ
  -- รายงานผลการดำเนินโครงการ
  -- การประเมินผลโครงการ
 
      >> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติแก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 2 16-04-2564
     
  -- ภาพกิจกรรมโครงการ
  -- รายงานผลการดำเนินโครงการ
  -- การประเมินผลโครงการ
 
      >> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติแก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 1 16-04-2564
     
  -- ภาพกิจกรรมโครงการ
  -- รายงานผลการดำเนินโครงการ
  -- การประเมินผลโครงการ
 
    ....ปี 2563.... >> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติแก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 13-14 พ.ย. 2563 (Mindfulness in Organization : MIO) 10-03-2564
     
  -- ภาพกิจกรรมโครงการ
  -- รายงานผลการดำเนินโครงการ
  -- การประเมินผลโครงการ