....ปี 2567.... >> คู่มือปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการโอน 09-04-2567
      >> คู่มือปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09-04-2567
      >> คู่มือปฏิบัติงานการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09-04-2567
      >> คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09-04-2567
      >> คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 09-04-2567
    ....ปี 2566.... >> คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝึกอบรม (นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากร ชำนาญการ) 10-04-2566
      >> คู่มือปฏิบัติงานเบิกจ่าย (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-04-2566