....ปี 2563.... >> แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_ผู้บริหาร 23-02-2564
      >> แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_พนักงานราชการ 23-02-2564
         
    เกี่ยวกับ...การเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2563.... >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 24-02-2564
         
      >> คู่มือการบริหาร ระบบพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. 09-04-2564
      >> 108 คำถามพนักงานราชการ 2 09-04-2564