....ปี 2567.... >> แบบ ป2-S เน้นการบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น 15-07-2567
     
  - บก.01
  - บก.02
 
      >> แบบ ป2- R เน้นการวิจัย 15-07-2567
      >> แบบ ป2-T เน้นการสอน 15-07-2567
      >> แบบ ต2 15-07-2567
      >> แบบ ส2 15-07-2567
    ....ปี 2563.... >> แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_ผู้บริหาร 23-02-2564
     
  - หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน _ ผู้บริหาร
19-07-2565
      >> แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_สายวิชาการ 23-02-2564
      >> ตารางเทียบค่าภาระงานกับคะแนน 50% สายวิชาการ 23-02-2564
     
 

- หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน _ สายวิชาการ

19-07-2565
         
    เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2567.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567) 03-11-2566
    ....ปี 2566.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) 26-09-2566
      >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566 05-07-2566
      >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2566 - 31 มิ.ย. 2566) 15-09-2565
    ....ปี 2565.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) 12-04-2565
      >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565) 25-10-2564
    ....ปี 2564.... >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
    ....ปี 2563.... >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-02-2564
      >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 25-02-2564
    ....ปี 2559.... >> บัญชีค่ากลางและฐานคำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 25-02-2564
    ทั่วไป  
    ....ปี 2562.... >> 042 ประกาศ มรมจ. เรื่อง การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 22-03-2564
         
    เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2562.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2562 25-02-2564
    ....ปี 2557.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 25-02-2564
    ....ปี 2555.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2555 25-02-2564
    ....ปี 2554.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2554 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) 25-02-2564
    เกี่ยวกับ...การบริหารบุคคล  
    ....ปี 2559.... >> 008 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 19-03-2564
    ....ปี 2552.... >> 007 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 19-03-2564
    ....ปี 2550.... >> 005 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 19-03-2564
    เกี่ยวกับ...การบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  
    ....ปี 2562.... >> 043 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 22-03-2564
    ....ปี 2560.... >> 012 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 : (ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้าง) 22-03-2564
    ....ปี 2559.... >> 011 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 22-03-2564
    ....ปี 2554.... >> 010 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 22-03-2564
      >> 030 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 20-03-2554
    ....ปี 2551.... >> 009 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 22-03-2564
      >> 006 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 22-03-2564
         
    ....ปี 2563.... >> แบบประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 24-02-2564