....ปี 2563.... >> สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และสัญญาค้ำประกัน 01-04-2564
         
    ....ปี 2563.... >> สัญญาจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน 01-04-2564
      >> การต่อสัญญาจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 01-04-2564
    ....ปี 2563.... >> 077 ประกาศ มรมจ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2563 25-03-2564
    ....ปี 2562.... >> 040 ประกาศ มรมจ. เรื่อง ค่าจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2562 25-03-2564
    ....ปี 2560.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2560 25-03-2564