>> >> สร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ ระยะที่ 3 วันที่ 24-25 ก.พ. 2566 01-03-2566   >> >> ภาวะผู้นำของผู้บริหารยุคใหม่ 27-28 ธันวาคม 2565 01-01-2566   >> >> การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 13-14 ธันวาคม 2565 01-01-2566   >> >> การขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 24-11-2565   >> >> ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง 07-07-2565   >> >> โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ
(TOT) รุ่น 2 วันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2565
05-05-2565
 

>> >> ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วันที่ 19-20 เมษายน
2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2
อาคารอำนวยการ
05-05-2565

  >> >> โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แก่คณะทำงานทีมข้ามสายงาน วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565   >> >> อบรมการสร้างสุขและจิตสำนึก ด้วยโปรแกรมสติ (MIO) แก่ลูกจ้างรายวัน รุ่นที่ 2 02-12-2564   >> >> อบรมการสร้างสุขและจิตสำนึก ด้วยโปรแกรมสติ (MIO) แก่ลูกจ้างรายวัน รุ่นที่ 1 02-12-2564   >> >> อบรมการสร้างสุขและจิตสำนึก ด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization : MIO) รุ่นที่ 4 30-03-2564   >> >> อบรมการสร้างสุขและจิตสำนึก ด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization : MIO) รุ่นที่ 3 03-03-2564   >> >> อบรมการสร้างสุขและจิตสำนึก ด้วยโปรแกรมสติ (Mindfulness in Organization : MIO) รุ่นที่ 2 03-03-2564   >> พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริ
ยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ประจำปี 2563 ชั้นสายสะพาย
19-02-2564
  >> การสร้างสุขและจิตสำนึกด้วย
โปรแกรมสติ MIO แก่บุคลากรสายสนับ
สนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 1
05-01-2564
>> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การสร้างสุขและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
ด้วยโปรแกรมสติ MIO)สำหรับผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงานระหว่างวันที่ 13-14
พฤศตจิกายน พ.ศ.25633
20-11-2563