>> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลาเรือนในสถาบันอุดมศึกษา12-05-2565
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2) 15-02-2565
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 1) 06-01-2565
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12-10-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 08-06-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 24-05-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12-05-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 06-05-2564