>> กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา 20-05-2567
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษ 07-09-2566
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 23-06-2566
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา18-04-2566
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) 02-03-2566
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 20-02-2566
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 02-02-2566
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา04-01-2566
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลาเรือนในสถาบันอุดมศึกษา12-05-2565
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2) 15-02-2565
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 1) 06-01-2565
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12-10-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 08-06-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 24-05-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12-05-2564
  >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 06-05-2564