^กลับไปด้านบน
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทางพัฒนาบุคลากร 63
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
นโยบายการบริหารและรายงานการดำเนินการ
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การต่อสัญญา พนง.มหาวิทยาลัย

การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  0000. แผนการดำเนินงานตามนโยบาย
  0001. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
  001.1. สรุปการจัดสรรอัตราปงม2562-ผ่านความเห็นชอบ ก.บ.ม.
  001.2 สรุปการจัดสรรอัตราปงม2562-ข้าราชการเกษียณเปลี่ยนเป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัย
002-01. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-02. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-03. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-04. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-05.รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้าง 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-06. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
   003. รายงานสภาพแวดล้อมการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยdocx
004. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

005. บุคลากรได้รับการพัฒนา

006. รายงานความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ
007. รายงานสรุปบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีตำแหน่งสูงขึ้น

008.1 ประกาศ มร.มจ.เรื่อง ช้าราชการผู้มีผลการปิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
  008.2 ประกาศ มร.มจ.เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการปิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150