^กลับไปด้านบน
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทางพัฒนาบุคลากร 63
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
นโยบายการบริหารและรายงานการดำเนินการ
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การต่อสัญญา พนง.มหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

03 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.  ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ ๑ อาจารย์ ๑ งานวิจัย...๒๕๖๑
2.  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลกรของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๙
5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ ๒๕๕๙
6. ประกาศมหาวิทยาลัยน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
7. ประกาศมหาวิทยาลัยน เรื่อง หลักเกณฑ์ปและวิธีการดำเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2560
8. บังคับของกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ข้อบังคับกลุ่มออกทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗
10. ประกาศกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๘
11. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การผลิตตำราหรือเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
14. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบประกันสั่งคม พ.ศ. 2559
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑
 17. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-กองทุนสำรองเลี่ยงชีพ
 18. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ2
 19. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ3
 20. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ4
 21. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 22. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินสมรรถนะ
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การพัฒนาบุคลากร
 24. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การเลื่อนเงืนเดือน ฉ2
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การสรรหาและคัดเลือก
26. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลารเลื่อนเงืนเดือน
27. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
     
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150