นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยาบุคคลากร

01. นโยบายการบริหารทรัพยาบุคคลากร
2561
     - คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
     - คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหารฯครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
    - นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
     
    2562
     - คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
    - คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหารฯครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
    - นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     
    2563
     - คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
     - คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบนโยบายการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2562มื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
      - นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง