^กลับไปด้านบน
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
นโยบายการบริหารและรายงานการดำเนินการ
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การต่อสัญญา พนง.มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

       บริหารและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ

  • 1. บริหารงานบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธิ์ของงาน
  • 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ
  • 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานเป็นมืออาชีพด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
  • 4.พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถ มีศักยภาพการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

 

ยุทธศาสตร์

  • 1. บริหารบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  • 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150