^กลับไปด้านบน
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทางพัฒนาบุคลากร 63
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
นโยบายการบริหารและรายงานการดำเนินการ
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การต่อสัญญา พนง.มหาวิทยาลัย

โครงสร้างงานบริหารบุคคล

SING

ผศ.ณฐพรภัทร์  อินทร์ศิริพงษ์

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน งบประมาณและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

SWONG

นายสวงค์ พ่อค้า

หัวหน้างานบริหารบุคคล

 THIPRUMPA  PANAKIT
 นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล  นายพณกฤษ  บุญพบ
บุคลากร บุคลากร

SADVANEE SUNIDA MALEE
นางสาวเสาวนีย์ พันสาคร นางสาวสุนิดา เมืองสมบัติ นางสาวมาลี สุดประเสริฐ
บุคลากร บุคลากร บุคลากร

 

 

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150