^กลับไปด้านบน
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
นโยบายการบริหารและรายงานการดำเนินการ
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การต่อสัญญา พนง.มหาวิทยาลัย

ภาระหน้าที่รับผิดชอบ

นางสวงค์ พ่อค้า
          1) ควบคุม กำกับ บริหารงานบริหารบุคคล ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          2) ควบคุมดูแลการดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายสนับสนุน
          3) ดำเนินการประสานงานและจัดทำบำเหน็จความชอบ บำเหน็จดำรงชีพ
          4) ดำเนินการประสานงานและจัดทำข้อมูลเรื่องเครื่องราชฯ
          5) ดำเนินการจัดทำและ update ทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7)
          6) ดำเนินการเรื่องทะเบียนตำแหน่งวิชาการ/บริหาร ปรับเลื่อนระดับ ลูกจ้างประจำ
          7) การประเมินทดลองงาน และดำเนินการเรื่องการต่อสัญญาจ้าง
          8) ควบคุมและดูแลกระบวนการดำเนินการและรายงานการขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย แลประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาล รับโอน/ให้โอนข้าราชการ
          9) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
          10) งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล
          1) งานพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
              1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุน
              1.2 ทบทวนการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
              1.3 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและดำเนินการจัดอบรมและสรุปประเมินผลการอบรมให้เป็นไปตามแผนฯ
          2) งานโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ
          3) งานเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง โอนย้าย ช่วยราชการ
          4) งานการจัดสรรอัตรากำลัง
          5) งานการจัดตั้งส่วนงานภายใน
          6)งานคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
          7) ผู้ช่วยแลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
          8) งานประกันคุณภาพการศึกษา
          9) งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

นางสาวเสาวนีย์ พันสาคร
          1) งานสรรหาและคัดเลือก
          2) จัดทำคำสั่งโอนย้าย บรรจุ แต่งตั้ง ช่วยราชการ
          3) ประเมินผลการปฎิบัติงานลูกจ้างรายเดือน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ต่างประเทศ ลูกจ้างรายวัน
          4) เบิก-จ่ายเงินเดือน ลูกจ้างรายเดือน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ต่างประเทศ ลูกจ้างรายวัน
          5) เลื่อนเงินเดือน ลูกจ้างรายเดือน อาจารย์พิเศษ อาจารย์ต่างประเทศ ลูกจ้างรายวัน
          6) รายงานสถิติการลาทุกประเภท และการ Scan ลายนิ่วมือ
          7) ธุรการ และสารบรรณ
          8) งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

นางสาวสุนิดา เมืองสมบัติ
          1) ระบบสารสนเทศบุคลากร และ update ทะเบียนประวัติทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลง
          2) ดำเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อาทิ ประกันสังคม กองเงินทุนทดแทน
          3) จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
          4) จัดทำการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
          5) งานประกันคุณภาพการศึกษา
          6) งานบำเหน็จบำนาญ
          7) งานด้านการบริหารจัดการ Web site งานบริหารบุคคล
          8) งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

นางสาวมาลี สุดประเสริฐ
          1) งานด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
          2) งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          3) งานด้านการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          4) งานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
          5) งานบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย
          6) งานปรับค่าจ้างของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐ
          7) งานข้อมูลประวัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี
          8) งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

นายพณกฤษ บุญพบ
          1) ดำเนินการและรายงานการขอทุนการศึกษา
          2) งานด้านการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสายสนับสนุน
          3) จัดทำบัตรข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ทุกประเภทที่มีสัญญาจ้าง)
          4) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
          5) คู่มืออาจารย์
          6) งานวัสดุ และครุภัณฑ์
          7) งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150