บริหารและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
       
      1. บริหารงานบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและผลสัมฤทธิ์ของงาน
      2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ
      3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานเป็นมืออาชีพด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
      4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถ มีศักยภาพการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพ
       
      1. บริหารบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
         
  งานบริหารบุคคล เป็นงานที่สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6 /2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

 

         
      ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน >>>
         
         
 
   
 

 
  >> ประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการระดับงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง
 
  >> พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
  >> ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
  >> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเสนอการรับทราบการจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ / สำนักหรือเทียบเท่า