>> พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
  >> ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
  >> แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเสนอการรับทราบการจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ / สำนักหรือเทียบเท่า