ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
    ....ปี 2559.... >> 003 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 24-02-2564
    ....ปี 2551.... >> 002 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 24-02-2564
    ....ปี 2547.... >> 001 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 24-02-2564
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
    ....ปี 2547.... >> 004 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 24-02-2564