....ปี 2565.... >> คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝึกอบรม (นางสาวทิพย์รัมภา เจิดสกุล บุคลากร ชำนาญการ) 16-03-2565
         
    ....ปี 2561.... >> คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561 08-03-2564