^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

รายงานผลการบริหารและพัฒนามรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนามรัพยากรบุคคล

04   รายงานผลการบริหารและพัฒนามรัพยากรบุคคล
    2561
 (1)  คณะ สำนัก
 สำนักงานอธิการบดี
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (กองนโยบายและแผน)
          - แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2561-เรื่องที่-39-028(กองพัฒนานักศึกษา)
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028)(งานบริหารทั่วไป) 
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028) (งานบริหารบุคคล)
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028) (งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028)(งานพัสดุ) 
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยา- (version 1)(งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ)
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028)(งานวินัยและนิติการ )
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 (งานสภามหาวิทยาลัย)
          - สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 (งานหอพัก)
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028)(ตรวจสอบภายใน)
          - รายงานการพัฒนาบุคลาร 2561(ฝ่ายการเงิน)
          - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028) (ฝ่ายอาคารสถานที่)
     คณะครุศาสตร์ - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028)
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028) 
    คณะมนุษยศาสตร์  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028) (1)
    คณะวิทยาการจัดการ สายวิชาการ - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
    คณะวิทยาการจัดการ สายสนับสนุน - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
    คณะวิทยาศาสตร์ฯ - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
    บัณฑิตวิทยาลัย - รายงานผลการบริหาร2561-บัณฑิต (1)
    วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย - แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 2561 (1)
    ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
    ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยา (1)
    สถาบันวิจัยและพัฒนา  - แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร2561
    สาธิตมหาวิทยาลัย - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028)
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2561-เรื่องที่-39-028
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 (เรื่องที่ 39) (028)
    สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-2561
  (2)  สรุปรายงานผลบุคลากรได้รับการพัฒนา
  (3)  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี-ผลการสอบคุัดเลือก
     
    2562
    000สรุปผลการพัฒนาปีงปม.2562
    002คณะเทคโนโลยีฯ_รายงานข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากร
    003คณะครุศาสตร์_รายงานข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากร
    004คณะวิทยาศาสตร์ฯ-แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    005บัณฑิตวิทยาลัย-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ
    006วิทยาลัยมวยไทยฯ_สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
    007สนอ-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    008สำนักวิทยบริการกฯ-แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    009สำนักศิลปะและวัฒนธรรม-รายงานผลการบริหาร
    010หน่วยตรวจสอบฯ -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    011วจก.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
    2563
    000สรุปผลการพัฒนาบุคลากรปีงปม. 63-1 ต.ค.62-31 มี.ค 63
    001คณะเทคโนโลยีฯ_รายงานข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากร
    002คณะครุศาสตร์_รายงานข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากร
    003คณะมนุษย์ฯแบบสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
    004คณะวิทยาศาสตร์ฯ-แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    005บัณฑิตวิทยาลัย-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรฯ
    006วจก.-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    007วิทยาลัยมวยไทยฯ_สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร
    008สนอ-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    009สำนักวิทยบริการกฯ-แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    010หน่วยตรวจสอบฯ-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150