^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    2561
     (1)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การขอหนังสือรับรองเงืนเดือน และหนังสือรับรองการทำงาน
     (2)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดสรรอัตรากำลัง
     (3)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     (4)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การสรรหาและคัดเลือก
     (5)-ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
     
    2562
     (1)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การขอหนังสือรับรองเงืนเดือน และหนังสือรับรองการทำงาน
     (2)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดสรรอัตรากำลัง
     (3)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     (4)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การสรรหาและคัดเลือก
     (5)-ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
    (6)-เอกสารการประกาศรับสมัคร
    (7)-ตย-การตรวจสอบประวัติผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
    (8)-กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏฺบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน
    (9)-บันทึกเชิญร่วมประเมินและกำหนดการนัดหมาย
    (10)-Flowchart-กระบวนการเลื่อนเงินเดือนจามรอบการประเมิน
    (11)-ปฎิทินการประเมินสมรรถนะผ่าน Google Form-update
     
    2563
     (1)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การขอหนังสือรับรองเงืนเดือน และหนังสือรับรองการทำงาน
     (2)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การจัดสรรอัตรากำลัง
     (3)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     (4)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน-การสรรหาและคัดเลือก
     (5)-ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
     (6)-เอกสารการประกาศรับสมัคร
    (7)-ตย-การตรวจสอบประวัติผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
    (8)-กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏฺบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน
    (9)-บันทึกเชิญร่วมประเมินและกำหนดการนัดหมาย
    (10)-Flowchart-กระบวนการเลื่อนเงินเดือนจามรอบการประเมิน
    (11)-ปฎิทินการประเมินสมรรถนะผ่าน Google Form-update
    (12)-ขั้นตอนการประเมินค่างาน
    (13)-2563 กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏฺบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน
    (14)-ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาล
    (15)-ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
    (16)-ประกาศรับสมัครและประกาศผล-บุคลากรเงินรายได้
     
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150