^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความสุข และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมสติ” (Mindfulness in Organization : MIO)

 -  เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 13-14 พ.ย. 2563

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการประเมินสมรรนะรายบุคคล

 -  คู่มือการประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนพัฒนาสมรรนะรายบุคคล

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

  • สายวิชาการ
  • สายสนับสนุนวิขาการ

 อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • สายวิชาการ
  • สายสนับสนุนวิขาการ
  • หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพ
  • หลักสูตรผู้บริหารและหัวหน้างาน 
    อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.   แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
  -  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559-2562
  -  Set ให้เป็นแนวนอน-Xแผนการดำเนินงานตามนโยบาย
  -  นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  -  แผนการดำเนินกงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
2.   แผนการอบรมสัมมนาบุคลากรประจำปี
  -  แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
  -  แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
  -  แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
     
3.   เอกสารประกอบการสัมมนาเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  3.1  สายวิชาการ
     โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำผลงานวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
     - ภาพกิจกรรม
     - เอกสารการจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
           - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชากรและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
          - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
     - การเขียนผลงานทางวิชาการ
          - เอกสารประกอบการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
          - เอกสารการเขียนผลงานทางวิชาการตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก
          - เนื้อหาเพิ่มเติมการบรรยายวันที่ 3 ก.พ. 2561
     - การเตรียมการอย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ
          - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าประสบการณ์ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
          - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่ง
          - เกณฑ์ใหม่ผลงานทางวิชาการใหม่
          - ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
  3.2  สายสนับสนุนวิชาการ
          - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2562
     - การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์
          - โครงร่างการเขียนผลงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          - โครงร่างการเขียนผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
          - โครงร่างการเขียนผลงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
          - โครงร่างการเขียนผลงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3.3  การวิเคราะห์ภารกิจและประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานผู้บริหาร
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานสายวิชาการ
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
    แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และ ภารกิจ เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
    แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    ขั้นตอนการประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสูงขึ้น
    ข้อเสนอแนะการเขียน-เหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่ง ชนก. ชนพ. ชช.
    ข้อเสนอแนะการเขียน-แบบประเมินค่างาน
    ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม
    ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม (2)
     
  3.4 ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างาน
    ตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(MCRU)
    ตัวอย่าง อาจารย์เรืองชัย

 

งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150