เอกสาร / ประกาศที่เกี่ยวข้อง      
   
>> ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร 15-09-2565
>> รวมเอกสาร 1-5 -อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์ 2564 19-08-2564
>> ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง 11-06-2564
>> ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 15-07-2564
   
   
แบบฟอร์ม  
>> แบบฟอร์รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64-31 มี.ค. 65) หน่วยงาน 14-03-2565
>> แบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) 15-07-2564
>> แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตนเอง 23-01-2566