01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  
    มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม  
คณะครุศาสตร์                         01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       02
คณะวิทยาการจัดการ                       03
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         04
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                         05
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย                         06
บัณฑิตวิทยาลัย                         07
สถาบันวิจัยและพัฒนา                         08
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                         09
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม                         10
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                         11
หน่วยตรวจสอบภายใน                         12
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ                         13
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                           14
สำนักงานอธิการบดี                         15
กองนโยบายและแผน                         16
กองพัฒนานักศึกษา                         17
งานบริหารทั่วไป                         18
งานยานพาหนะ                         19
งานบริหารพัสดุ                         20
งานบริหารบุคคล                         21
งานวินัยและนิติการ                         22
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน                         23
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร                         24
สำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา                         25
งานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                         26
งานสร้างสรรค์และส่งเสริมกิจการนักศึกษา                         27
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย                         28
มหาวิทยาลัยฯ เมืองราชบุรี                         29
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ                         30
อื่นๆ                         31
       
 
      หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน ติดต่อรับ Password เพื่อดูข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน ที่งานบริหารบุคคล โทร 1013