....ปี 2567....
O1 >> -- โครงสร้าง
O2 >> -- ข้อมูลผู้บริหาร
O3 >> -- อำนาจหน้าที่
O4 >> -- ข้อมูลการติดต่อ
O5 >> -- ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 >> -- Q&A
O7 >> -- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 >> -- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O9 >> -- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O10 >> -- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O11 >> -- คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12 >> -- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13 >> -- E - Service
O14 >> -- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 >> -- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 >> -- ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 >> -- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18 >> -- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 >> -- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20 >> -- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O21 >> -- การขับเคลื่อนจริยธรรม
O22 >> -- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
O23 >> -- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
O24 >> -- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
O25 >> -- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26 >> -- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27 >> -- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 >> -- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 >> -- รายงานการรับทรัพยืสินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30 >> -- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 >> -- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 >> -- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 >> -- รายงานผลการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี
O34 >> -- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 >> -- รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน