....ปี 2564....
>> 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
>> 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
>> 3. ข้อมูลการติดต่อ (o5)  
>> 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (o6)  
>> 5. ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)  
>> 6. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (o16)  
>> 7. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o33)  
>> 8. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o30)  
>> 9. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (o13)  
>> 10. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o25)  
>> 11. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o26)  
>> 12. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o27)  
>> 13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (o28)