การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใช้หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ซึ่งยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน
โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 
       
  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคุลากร  
    ....ปี 2565....      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทำเป็นข้อบังคับ หรือประกาศที่ยังคงบังคับใช้และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
จนถึงปัจจุบัน มีจำแนกตามประเภทของบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีบุคลากรจำแนกตามประเภทได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรเงินรายได้ บุคลากรขาดแคลน
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างรายวัน โดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกของแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป หรืออาจใช้หลายวิธีรวมกัน เช่น การสอบแข่งขัน การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีประกาศในการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลสอบการคัดเลือก ตลอดปีงบประมาณตามตำแหน่งที่ยังว่างอยู่
ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีคำสั่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป
 
         
  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
    ....ปี 2565....      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่ยังคงบังคับใช้และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกแล้ว
เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทำคำสั่งบรรจุแต่งตั่งเป็นรายบุคคล และบุคลากรดังกล่าวที่เป็นบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรเงินรายได้ จะต้องทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีผู้ประเมินเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ปฏิบัติ และเห็นชอบผลการประเมิน
จากอธิการบดี ทั้งนี้หากผู้ประเมินไม่สามารถประเมินทดลองปฏิบัติงานได้ ให้สามารถขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่บรรจุ
 
         
  3.

การพัฒนาบุคลากร

 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน เป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคล และความสามารถตรงตามที่ตำแหน่งงานนั้นๆ
ต้องการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
จากภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กร การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานจาก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ
ได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว
มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความก้าวหน้าใน
สายอาชีพทุกสายงาน
      มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการให้งบประมาณพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แนวปฏิบัติต่อเนื่อง) กอปรกับจัดทำประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 และประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นต้น
 
    ประกาศ ฯ    
    ....ปี 2565.... >> ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แนวปฏิบัติต่อเนื่อง) 25-05-2564
         
  4.

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกภาคส่วน โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกรอบหกเดือน ในแต่ละปีมีการประเมินสองรอบ ได้แก่
รอบครึ่งปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน นำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อการเลื่อนเงินเดือนในเดือนตุลาคม รอบครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม นำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อการเลื่อนเงินเดือนในเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยแบบประเมินการปฏิบัติงานประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และส่วนที่ 2 ประเมินสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ทั้งกลุ่มผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน กระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ยังคงบังคับใช้และยึดเป็นแนวปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน
      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทบทวนภาระงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน นำไปสู่การปรับแบบประเมินให้สอดรับกับค่าภาระงานที่กำหนด
 
    ข้อบังคับ ฯ    
    ....ปี 2557.... >> 026 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 25-03-2564
    ....ปี 2555.... >> 025 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 25-03-2564
    ....ปี 2554.... >> 024 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 25-03-2564
      >> 023 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2554 25-03-2564
    ประกาศ ฯ    
    ....ปี 2565.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565) 25-10-2564
    ....ปี 2564.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564) 05-05-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564) 05-05-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-03-2564
         
  5.

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งงานในสายงานที่รับผิดชอบ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามประเภทบุคลากร อาทิเช่น
บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้อัตราค่าจ้างเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอ
และเลื่อนเงินเดือนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เป็นพนักงานจากเงินรายได้ ให้ใช้บัญชีเงินเดือนข้าราชการโดยอนุโลมและเลื่อนเงินเดือน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและประกาศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำแนกตามประเภทบุคลากร อาทิเช่น
บุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ สวัสดิการประกันกลุ่มเพื่อดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนทดแทน และเงินสบทบกองทุนประกันสังคม สวัสดิการการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูราชบุรี จำกัด
สมาชิกสโมสรข้าราชการฯ รวมถึงการดูแลจนบุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงาน โดยการจัดสวัสดิการบำเหน็จดำรงชีพ เป็นการเงินจำนวนหนึ่งสำหรับบุคลากรผู้เกษียณอายุงาน และบุคลากรที่เป็น
พนักงานจากเงินรายได้ อาจได้รับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยและกระทรวงการคลังกำหนด เป็นต้น
อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญที่จะทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง จึงได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2564
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย
       นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดี และสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้/อุปกรณ์
อำนวยความสะดวก ได้แก่ ที่จอดรถ ห้องพยาบาล ร้านค้าบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ
รวมทั้งการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยฯ แบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร
และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีนโยบายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยผ่านโครงการกีฬาสัมพันธ์ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 
    ข้อบังคับ ฯ    
    ....ปี 2564.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2564 21-04-2564
    ....ปี 2561.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
    ....ปี 2557.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  
    ....ปี 2553.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553  
         
    ประกาศ ฯ    
    ....ปี 2564.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2564 21-04-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2563 21-04-2564
    ....ปี 2562.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 21-04-2564
    ....ปี 2561.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง พ.ศ. 2561 21-04-2564
    ....ปี 2560.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 21-04-2564
    ....ปี 2559.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2559 21-04-2564
      >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559 21-04-2564
      >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองประกันสังคม พ.ศ. 2559 21-04-2564
      >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 21-04-2564