....ปี 2564.... >> แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 21-04-2564
      >> แบบแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏอบัติ ของลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21-04-2564
         
    เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2564.... >> p.01 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 25-02-2564
      >> p.02 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 25-02-2564
      >> p.03 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ 25-02-2564