....ปี 2565.... >> ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 01-03-2565
         
         
    ....ปี 2564.... >> นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหารฯครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564
    ....ปี 2563.... >> นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหารฯครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564
    ....ปี 2562.... >> นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหารฯครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564
    ....ปี 2561.... >> นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายบริหารฯ ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564
      >> คณะกรรมการ ก.บ.ม. มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการบริหารฯครั้งที่ 2-2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 04-03-2564