....ปี 2564.... >> คณะครุศาสตร์ 08-03-2564
      >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-03-2564
      >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08-03-2564
      >> คณะวิทยาการจัดการ 08-03-2564
      >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-03-2564
      >> วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 08-03-2564
      >> บัณฑิตวิทยาลัย 08-03-2564
      >> สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04-06-2564
      >> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08-03-2564
      >> สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 08-03-2564
      >> โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08-03-2564
      >> สำนักอธิการบดี - กองกลาง 08-03-2564
      >> สำนักอธิการบดี - กองพัฒนานักศึกษา 08-03-2564
      >> สำนักอธิการบดี - กองนโยบายและแผน 08-03-2564
      >> หน่วยตรวจสอบภายใน 08-03-2564
         
    ....ปี 2563.... >> คณะครุศาสตร์ 08-03-2564
      >> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08-03-2564
      >> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08-03-2564
      >> คณะวิทยาการจัดการ 08-03-2564
      >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 08-03-2564
      >> วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 08-03-2564
      >> บัณฑิตวิทยาลัย 08-03-2564
      >> สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-03-2564
      >> สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08-03-2564
      >> โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08-03-2564
      >> สำนักอธิการบดี - กองกลาง 08-03-2564
      >> สำนักอธิการบดี - กองพัฒนานักศึกษา 08-03-2564
      >> สำนักอธิการบดี - กองนโยบายและแผน 08-03-2564
      >> หน่วยตรวจสอบภายใน 08-03-2564
      >> ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ 08-03-2564