....ปี 2566.... >> แบบตรวจสอบเอกสารที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 19-05-2566
      >> แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.อ. 03 19-05-2566
      >> แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป 19-05-2566
      >> แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) 19-05-2566
      >> แบบ ก.พ.ว.04_แบบประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) 19-05-2566
      >> Up_0.3_แบบสรุปการประเมินผลการสอน_แบบ ปส.03 19-05-2566
      >> Up_0.2_แบบประเมินความสามารถในการสอน_แบบ ปส.02 19-05-2566
      >> Up_0.1_แบบประเมินความถูกต้องและคุณภาพ_แบบ ปส.01 19-05-2566
    ....ปี 2564.... >> แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.อ. ๐๓_2564 04-08-2565
      >> แบบสรุปการประเมินผลการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบบ ปส.03_2564  04-08-2565
      >> แบบประเมินความสามารถในการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบบ ปส.02_2564 04-08-2565
      >> แบบประเมินความถูกต้องและคุณภาพของเอกสารการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบบ ปส.01_2564 04-08-2565
    ....ปี 2563.... >> แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ_ปี 2563 23-04-2564
      >> แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ_ปี 2563 (แบบ ก.พ.ว.06) 23-04-2564
    ....ปี 2560.... >> แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ_ปี 2560 23-04-2564
      >> แบบประเมินความถูกต้องและคุณภาพของเอกสารการสอน (แบบ ปส.01) 23-04-2564
      >> แบบประเมินความสามารถในการสอน (แบบ ปส.02) 23-04-2564
      >> แบบสรุปการประเมินผลการสอน (แบบ ปส.03) 23-04-2564
      >> แบบตรวจเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว.01) 23-04-2564
      >> แบบฟอร์มให้เลือกจะใช้ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 หรือ พ.ศ. 2563 (แบบ ก.พ.ว.02) 23-04-2564
      >> แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว.03) 23-04-2564
      >> แบบประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) (แบบ ก.พ.ว.04) 23-04-2564
      >> แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ_ปี 2560 (แบบ ก.พ.ว.05) 23-04-2564
      >> แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว.07) 23-04-2564
    ....ปี 2565.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 + แบบขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ 19-08-2565
      >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565 20-07-2565
      >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 20-07-2565
    ....ปี 2563.... >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563 23-04-2564
    ....ปี 2561.... >> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561 23-04-2564
       
    ....ปี 2562.... >> ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 23-04-2564
    ....ปี 2549.... >> ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยค่าตอบแทนการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2549 23-04-2564
    ....ปี 2565.... >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 20-07-2565
    ....ปี 2564.... >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 30-09-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 23-04-2564
      >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 23-04-2564
      >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 23-04-2564
    ....ปี 2562.... >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 23-04-2564
      >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 23-04-2564
      >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 23-04-2564
    ....ปี 2561.... >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 23-04-2564
      >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 30-09-2564
    ....ปี 2560.... >> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 23-04-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) พ.ศ. 2563 23-04-2564
      >> ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 23-04-2564