....ปี 2564.... >> ประกาศหลักเกณ์ และแบบแสดงเจตนาการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความต่าย พ.ศ. 2564 09-04-2564
         
    ....ปี 2557.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 21-04-2564
         
    ....ปี 2565.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2565 31-05-2565
    ....ปี 2564.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2564 21-04-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2563 21-04-2564
    ....ปี 2562.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 21-04-2564
    ....ปี 2561.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง พ.ศ. 2561 21-04-2564
    ....ปี 2560.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 21-04-2564
    ....ปี 2559.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2559 21-04-2564
      >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2559 21-04-2564
      >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองประกันสังคม พ.ศ. 2559 21-04-2564
      >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 21-04-2564
    ....ปี 2557.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 21-04-2564