....ปี 2563.... >> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาการ 23-02-2564
      >> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 23-02-2564
      >> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ ประเภททั่วไป 23-02-2564
      >> แบบสรุปผลการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรเงินรายได้ 23-02-2564
    เกี่ยวกับ...การเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2565.... >> ประกาศฯ เรื่อ กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ มหาวอทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28-10-2565
    ....ปี 2564.... >> ประกาศฯ เรื่อ กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ มหาวอทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25-02-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 24-02-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-02-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง บัญชีค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563 25-02-2564
    เกี่ยวกับ...การทดลองการปฏิบัติงาน  
    ....ปี 2563.... >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-02-2564
    เกี่ยวกับ...การต่อสัญญาจ้าง  
    ....ปี 2565.... >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการต่อสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบท้ายประกาศ)  06-06-2565
         
    ทั่วไป  
    ....ปี 2565.... >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2565 31-05-2565
    ....ปี 2563.... >> ประกาศฯ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนตำแหน่งเฉพาะทางของบุคลากรเงินรายได้สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563 25-02-2564
    ....ปี 2562.... >> ประกาศฯ เรื่อง การแต่งการเครื่องแบบปฏิบัติราชการของบุคลากรเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25-02-2564
         
    ....ปี 2562.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 25-02-2564
         
    ....ปี 2563.... >> แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานบุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาการ 25-02-2564
      >> แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานบุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ / ประเภททั่วไป 25-02-2564