....ปี 2566.... >> แบบฟอร์มประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 31-03-2566
      >> แบบประเมินค่างานของคณะกรรมการประเมินค่างาน 31-03-2566
    ....ปี 2564.... >> แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
05-08-2564
         
    ....ปี 2555.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 03-03-2564
         
    ....ปี 2566.... >> ประกาศฯ แนวปฏิบัติการยื่นประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31-03-2566
      >>ประกาศฯ แนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2566 31-03-2566
      >> ประกาศ ก.บ.ม. ฯ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานและแบบประเมินผลงานการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
05-08-2564
         
    ....ปี 2553.... >> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานผู้บริหาร 18-03-2564
      >> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มงานสายวิชาการ 18-03-2564
      >> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 18-03-2564
      >> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 กลุ่มสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 18-03-2564
         
    ....ปี 2563.... >> ตัวอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(MCRU) 18-03-2564
      >> ตัวอย่าง อาจารย์เรืองชัย 18-03-2564
      >> ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม 18-03-2564
      >> ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรม (2) 18-03-2564