เกี่ยวกับ...การบริหารบุคคล  
    ....ปี 2559.... >> 008 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 25-03-2564
    ....ปี 2552.... >> 007 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 25-03-2564
    ....ปี 2550.... >> 005 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 25-03-2564
    เกี่ยวกับ...การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  
    ....ปี 2562.... >> 043 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 25-03-2564
    ....ปี 2560.... >> 012 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 25-03-2564
    ....ปี 2559.... >> 011 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 25-03-2564
    ....ปี 2554.... >> 010 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 25-03-2564
    ....ปี 2551.... >> 009 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 25-03-2564
      >> 006 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 25-03-2564
    เกี่ยวกับ...การบริหารงานบุคคลของบุคลากรเงินรายได้ / ขาดแคลน  
    ....ปี 2562.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับบุคลากรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 25-03-2564
    ....ปี 2560.... >> ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2560 25-03-2564
    เกี่ยวกับ...การเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2562.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2562 25-03-2564
    ....ปี 2557.... >> 028 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 25-03-2564
      >> 026 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 25-03-2564
    ....ปี 2555.... >> 027 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2555 25-03-2564
      >> 025 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 25-03-2564
    ....ปี 2554.... >> 024 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 25-03-2564
      >> 023 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2554 25-03-2564
    เกี่ยวกับ...การจ้างงาน  
    ....ปี 2560.... >> 037 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย การจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2560 25-03-2564
    อื่น ๆ  
    ....ปี 2565.... >> 036 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 + แบบขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ 19-08-2565
      >> 036 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตรจารย์ฯ พ.ศ. 2560 25-03-2564
      >> 035 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย เครื่องแบบบุคลากรโรงเรียนสาธิต พ.ศ.2560 25-03-2564
    ....ปี 2558.... >> 034 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย การบริหารบุคคลของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 25-03-2564
      >> 031 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 25-03-2564
    ....ปี 2557.... >> 033 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยจอมบึง พ.ศ. 2557 25-03-2564
    ....ปี 2556.... >> 032 ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย การกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2556 25-03-2564
      >> 030 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 25-03-2564
    ....ปี 2555.... >> 029 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2555 25-03-2564