>>แบบฟอร์มการลงทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-MIS 14-05-2567
  >>ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2567
01-02-2567
  >>ประกาศฯ ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการระดับงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 29-01-2567
  >>ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสรยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
15-12-2566
  >>ประกาศฯ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 24-11-2566
  >>ประกาศฯ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 22-11-2566
  >>ประกาศฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 01-11-2566
  >>รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมประมง 11 อัตรา 30-08-2566
  >>รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ตำแหน่ง 30-08-2566
  >>การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐแก่นิสิต หรือนักศึกษา 02-05-2566
  >>การประเมินค่างาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31-03-2566
  >>แบบรายการขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งที่มีคนครอง 31-03-2566
  >>ประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการระดับงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง 10-03-2566
  >>JD_form-แบบฟอร์มภาระงานรายตำแหน่ง 29-09-2565
  >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2566 - 31 มิ.ย. 2566) 15-09-2565
  >> ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร 01-09-2565
  >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 + แบบขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ 08-08-2565
  >> การสอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกร นักตรวจสอบสิทธิบัตร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 06-01-2565
  >> บัญชีชื่อตำแหน่งตามาตราฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ไทย-อังกฤษ) ตามประเภท สายงาย ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 02-12-2564
  >> รวมเอกสาร 1-5 -อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์ 2564 19-08-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง 11-06-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home)จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 5 25-05-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 05-05-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564) 05-05-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564) 05-05-2564
  >> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2563 03-05-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 23-04-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2564) 23-04-2564
  >> แจ้งเลื่อนการอบรม โครงการ เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ 23-04-2564
  >> ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home)จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 4 20-04-2564
  >> หลักเกณ์ และแบบแสดงเจตนาการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความต่าย 09-04-2564
  >> เอกสารประกอบการต่อสัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่ 2- 4ประจำปีงบประมารณ 2565 21-02-2564
  >> การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 19-02-2564
  >> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสรยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 05-02-2564
  >> การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook 04-02-2564
  >> ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม พ.ศ. 2563 19-12-2563
  >> ประชาสัมพันธ์ การประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหนักงานมหาวิทยาลัย 19-12-2563