....ปี 2564.... >> ประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดประเภทคณาจารย์ประจำ 23-12-2564
         
    เกี่ยวกับ...การเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2565.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) 12-04-2565
    . >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565) 25-10-2564
    ....ปี 2564.... >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
      >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564) 05-05-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564) 05-05-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง บัญชีค่าจ้างบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนตำแหน่งเฉพาะทางของบุคลากรเงินรายได้สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2563 25-03-2564
         
    เกี่ยวกับ...การต่อสัญญาจ้าง  
    ....ปี 2562.... >> 044 ประกาศ มรมจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2562 25-03-2564
         
    เกี่ยวกับ...การจ้างงาน  
    ....ปี 2563.... >> 077 ประกาศ มรมจ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2563 25-03-2564
    ....ปี 2562.... >> 040 ประกาศ มรมจ. เรื่อง ค่าจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2562 25-03-2564
    เกี่ยวกับ...เกษียณอายุราชการ  
    ....ปี 2564.... >> ประกาศฯ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 23-04-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2564) 23-04-2564
         
    อื่น ๆ  
    ....ปี 2565.... >> ประกาศ มรภจ. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปช่วยราชการต่างสถาบัน พ.ศ. 2565 31-05-2565
      >> ประกาศ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2565 31-05-2565
    ....ปี 2564.... >> ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำประวัติการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานบริหารบุคคล เพื่อบันทึกประวัติการพัฒนาตนเอง 11-06-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 5 25-05-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 05-05-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ฉบับที่ 4 20-04-2564
      >> 049 ประกาศ มรมจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2564 09-04-2564
    ....ปี 2563.... >> 041 ประกาศ มรมจ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ค่ากลางและค่าคำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 25-03-2564
    ....ปี 2562.... >> 039 ประกาศ มรมจ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562) 25-03-2564
      >> ประกาศฯ เรื่อง การแต่งการเครื่องแบบปฏิบัติราชการของบุคลากรเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25-03-2564
      >> 042 ประกาศ มรมจ. เรื่อง การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 2562 25-03-2564
    ....ปี 2561.... >> 038 ประกาศ มรมจ. เรื่อง เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น และสมรรถนะทางการบริหาร สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2561 25-03-2564
    ....ปี 2560.... >> ประกาศ มรมจ. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ค่ากลางและค่าคำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 09-12-2564