>> 0. แบบใบขอยกเลิกวันลา 12-01-2565
  >> 1. แบบใบลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว 25-03-2564
  >> 2. แบบใบลาพักผ่อน 01-04-2564
  >> 3. แบบใบลาอุปสมบท 01-04-2564
  >> 4. แบบใบลาไปต่างประเทศ 01-04-2564
  >> 6. หนังสือขอลาออกจากราชการ 01-04-2564
  >> 9. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 01-04-2564
  >> 5. บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 06-01-2566
  >> 7. แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 01-04-2564
  >> 8. แบบคำขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ 01-04-2564
  >> 10. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 01-04-2564
  >> 11. แบบรายงานขอทำความตกลง ก.พ. ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 01-04-2564
  >> 12. สัญญาข้าราชการขอกลับเข้าปฏิบัติ 01-04-2564
  >> 13. หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 01-04-2564
  >> 14. (แบบ สรจ.1) แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ 01-04-2564
  >> 15. (แบบ สรจ. 3) หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 01-04-2564
  >> 16. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ใช้ประกอบการต่อสัญญาจ้าง) 29-06-2564
  >> 17. แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตนเอง 23-01-2566
  >> 18. แบบบันทึกข้อความ (โอนงบประมาณ/เพิ่มกิจกรรมในระบบบริหารงบประมาณ (3 มิติ) งบพัฒนาบุคลากร 02-02-2566
  >> 19. แบบรายการขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กรณี ตำแหน่งที่มีคนครอง 31-03-2566
  >> 20. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์-MIS 14-05-2567
     
 
  >> 1. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 21-09-2564
  >> 2. สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 4) 21-09-2564
  >> 3. สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 21-09-2564
  >> 4. สัญญาจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน 21-09-2564
  >> 5. สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ 21-09-2564
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
                           
         
         
  .                     -