>> 1. แบบใบลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว 25-03-2564
      >> 2. แบบใบลาพักผ่อน 01-04-2564
      >> 3. แบบใบลาอุปสมบท 01-04-2564
      >> 4. แบบใบลาไปต่างประเทศ 01-04-2564
      >> 6. หนังสือขอลาออกจากราชการ 01-04-2564
      >> 9. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 01-04-2564
      >> 5. บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 01-04-2564
      >> 7. แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 01-04-2564
      >> 8. แบบคำขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ 01-04-2564
      >> 10. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 01-04-2564
      >> 11. แบบรายงานขอทำความตกลง ก.พ. ให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 01-04-2564
      >> 12. สัญญาข้าราชการขอกลับเข้าปฏิบัติ 01-04-2564
      >> 13. หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 01-04-2564
      >> 14. (แบบ สรจ.1) แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ 01-04-2564
      >> 15. (แบบ สรจ. 3) หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 01-04-2564