....ปี 2563.... >> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ผู้บริหาร 25-02-2564
     
  - หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน _ ผู้บริหาร
19-07-2565
      >> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ สายวิชาการ 25-02-2564
      >> ตารางเทียบค่าภาระงานกับคะแนน 50% สายวิชาการ 25-02-2564
     
 

- หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน _ สายวิชาการ

19-07-2565
      >> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ สายสนับสนุน 25-02-2564
      >> ตารางเทียบค่าภาระงานกับคะแนน 30% สายสนับสนุน 25-02-2564
     
 

- หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน _ สายสนับสนุน

19-07-2565
         
    เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2567.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567) 03-11-2566
    ....ปี 2566.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) 26-09-2566
      >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2566 - 31 มิ.ย. 2566) 15-09-2565
    ....ปี 2565.... >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 1 (1 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565) 12-04-2565
    . >> ประกาศฯ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบที่ 2 (1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565) 25-10-2564
    ....ปี 2564.... >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 25-02-2564
    ....ปี 2563.... >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563 25-02-2564
      >> ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 25-02-2564
      >> ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 25-02-2564
      >> กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปี 2564 25-02-2564
         
    เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน  
    ....ปี 2562.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2562 25-02-2564
    ....ปี 2557.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 25-02-2564
    ....ปี 2555.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2555 25-02-2564
    ....ปี 2554.... >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2554 25-02-2564
      >> ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) 25-02-2564
    เกี่ยวกับ...การบริหารบุคคล  
    ....ปี 2565.... >> ประกาศ มรภจ. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปช่วยราชการต่างสถาบัน พ.ศ. 2565 31-05-2565
    ....ปี 2559.... >> 008 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 19-03-2564
    ....ปี 2552.... >> 007 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 19-03-2564
    ....ปี 2550.... >> 005 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 19-03-2564
         
    ....ปี 2563.... ไม่พบข้อมูล  
         
    ....ปี 2559.... >> 003 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 18-03-2564
    ....ปี 2551.... >> 002 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 18-03-2564
    ....ปี 2547.... >> 001 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 18-03-2564
         
      >> 14. (แบบ สรจ.1) แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ  
      >> 15. (แบบ สรจ. 3) หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ