^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

03 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
1.  ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ ๑ อาจารย์ ๑ งานวิจัย...๒๕๖๑
2.  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคคลกรของมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๙
5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ ๒๕๕๙
6. ประกาศมหาวิทยาลัยน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
7. ประกาศมหาวิทยาลัยน เรื่อง หลักเกณฑ์ปและวิธีการดำเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2560
8. บังคับของกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ข้อบังคับกลุ่มออกทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๗
10. ประกาศกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๘
11. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การผลิตตำราหรือเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
14. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบประกันสั่งคม พ.ศ. 2559
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑
 17. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-กองทุนสำรองเลี่ยงชีพ
 18. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ2
 19. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ3
 20. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ4
 21. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 22. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การประเมินสมรรถนะ
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การพัฒนาบุคลากร
 24. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การเลื่อนเงืนเดือน ฉ2
25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-การสรรหาและคัดเลือก
26. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลารเลื่อนเงืนเดือน
27. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
     
   
    01ทุนการศึกษา
    02บุคลากรเงินรายได้
    03ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร...พ.ศ. 2562
    04ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงเรียนสาธิจ พ.ศ. 2562
    05ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
    06ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ปีงปม. 2563
    07ประกาศ เรื่องค่าจ้างบุคลากรที่ขาดแคลน พ.ศ. 2562
    08ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินค่างานเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สูงขึ้น(สายสนับสนุน) พ.ศ.2563-2566
    09ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินสมรรถนะบุคลากร ครั้งที่ 1(1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562)
    10ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) พ.ศ.2562
    11ประกาศคณะกรรมการ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งขรก.ให้ดำรงตำแหน่งสูงชึ้น...พ.ศ. 2562
    12ประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกรฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือวิชาชีพขาดแคลนฯ
    13ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบปฏฺบัติราชการ พ.ศ. 2562
    14ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
     
   
    01ทุนการศึกษา
    02บุคลากรเงินรายได้
    03ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
    04ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2563
    05ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2563
    06ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    07ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ค่ากลาง...(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
    08ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำหนดระดับตำแหน่ง แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ๒๕๖๓
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150