^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

การขอกำหนดตำแหน่ง

ข้อมูลการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น


1. มาตรฐานตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่าง ๆ ที่มีในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2553 และสามารถจะขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

  1.1 กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
    - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นิติกร ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - บุคลากร ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ
    - นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ
    - นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ
    - บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ

 

  1.2 กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะ
    - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ
    - วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ / เชี่ยวชาญ / เชี่ยวชาญพิเศษ

 

  1.3 กลุ่มประเภทผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่เทียบเท่า
    - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
    - ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

 

2. ประกาศ / ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการขอให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

  - ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง 2553 (ฉบับที่ 1)
  - ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง 2543 (ฉบับที่ 2)
  - ประกาศ ก.พ.อ. เสนอโปรดเกล้าระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 2553
  - กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-สูง 2558
  - หนังสือ ก.พ.อ. 2554 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 

3. ประกาศ / กฎ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการขอให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

  - ข้อบังคับการกำหนดการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555
  - ข้อบังคับการกำหนดการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
  - ข้อบังคับการกำหนดการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
  - ข้อบังคับการกำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2556
  - ข้อบังคับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
  - ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ค่ากลางและฐานคำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 (แนวทางการเลือกใช้แบบประเมิน ป.1 – ป.2)
  - ประกาศ องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2556
  - ประกาศ ก.บ.ม. เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานและแบบประเมินผลงานการขอตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2558
  - แนบท้ายแบบฟอร์ม (ป.ค.ง.1,2,3,4,5,6) ในประกาศข้อบังคับ การกำหนดการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2555
  - ประกาศ ก.บ.ม. เกณฑ์การประเมินตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
  - ประกาศ ก.บ.ม. เกณฑ์การประเมินตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเจ้าหน้าที่

 

 4. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเขียนข้อมูลการขอดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  - แบบฟอร์ม (ป.ค.ง.1) ขอตำแหน่งชำนาญงานและชำนาญงานพิเศษ
  - แบบฟอร์ม (ป.ค.ง.2) ขอตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ปรับปรุงใหม่)
  - แบบฟอร์ม (ป.ค.ง.3) ขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
  - แบบฟอร์ม (ป.ค.ง.4) ผู้บริหารขอชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
  - แบบ (ป.ค.ง.5) คำนิยามหลักเกณฑ์และวิธีการขอดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
  - แบบฟอร์ม (ป.ค.ง.6) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน
  - แบบฟอร์มประเมินตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร ฉบับใหม่ ปี 2561
  - แบบฟอร์มประเมินตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทเจ้าหน้าที่ ฉบับใหม่ ปี 2562
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150