^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

New...การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563...New

1. ประระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_ผู้บริหาร

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_สายวิชาการ

4. ตารางเทียบค่าภาระงานกับคะแนน 50% สายวิชาการ

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_สายสนับสนุน

6. ตารางเทียบค่าภาระงานกับคะแนน 30% สายสนับสนุน

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ_พนักงานราชการ

 ______________________________________________________________________________________________

6. ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

1. ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
2. ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2555
3. ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
4. ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2554
5. ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
7. ข้อบังคับ มรภจ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
8. ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ปี 2559
9. ประกาศ มรภจ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) ปี 2560
10. ตาราง-เทียบค่าคะแนนและปริมาณภาระงาน 50%
11. ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
12. บัญชีค่ากลางและฐานคำนวณเงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
13. กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ปี 2562
14. กรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2561
15. ขยายกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2 ปี 2561
16. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (ผู้บริหาร)
17. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ)
18. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน)
19. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (พนักงานราชการ)

20. บุคลากรเงินรายได้
   20.1 ประกาศ มรมจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563
   20.2 ประกาศ มรมจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563
   20.3 แบบประเมินผลทดลองปฏิบัติงานบุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาการ
   20.4 แบบประเมินผลทดลองปฏิบัติงานบุคลากรเงินรายได้ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ / ประเภททั่วไป
   20.5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเภทวิชาการ
   20.6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
   20.7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเงินรายได้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเภททั่วไป
   20.8 แบบสรุปผลการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรเงินรายได้

 
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150