^กลับไปด้านบน
เทคนิคการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสุขและจิตสำนึก
ดาวน์โหลด เอกสาร แนวปฏิบัติ work from home
แจ้งประกาศแนวทาง ประเมินค่างาน 63-66
การจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    2561
  0000. แผนการดำเนินงานตามนโยบาย
  0001. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
    1. ด้านโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลัง
  001.1. สรุปการจัดสรรอัตราปงม2562-ผ่านความเห็นชอบ ก.บ.ม.
  001.2 สรุปการจัดสรรอัตราปงม2562-ข้าราชการเกษียณเปลี่ยนเป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านความเห็นชอบ สภามหาวิทยาลัย
    3. ด้านการสรรหาและคัดเลือก
002-01. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-02. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-03. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-04. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือก 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-05.รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้าง 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
002-06. รายงานสรุปผลการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 ตค. 59-30 ก.ย. 61
    7. ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   003. รายงานสภาพแวดล้อมการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยdocx
    8. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
004. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    9. ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชึพของบุคลากร

005. บุคลากรได้รับการพัฒนา

006. รายงานความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ
007. รายงานสรุปบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีตำแหน่งสูงขึ้น
    10. ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารบุคคล

008.1 ประกาศ มร.มจ.เรื่อง ช้าราชการผู้มีผลการปิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
  008.2 ประกาศ มร.มจ.เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการปิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
     
    2562
    001-2562-รายงานติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    1. ด้านโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลัง
    1.2-01 คำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)จัดสรรอัตรากำลัง
    1.2-02 มติสภาเรื่องจัดสรรอัตรากำลัง
    1.2-02.01 เอกสารการจัดสรรอัตราปงม
    1.2-03 มติสภาเรื่องจัดสรรอัตรากำลัง
    3. ด้านการสรรหาและคัดเลือก
    3-04 รายงานสรุปผลการสรรหาคัดเลือกระหว่าง 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62
    3-05 เอกสารการประกาศรับสมัคร
    5. ด้านการบริหารค่าตอบแทน
    5-06 รายงานสถิติการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62
    7.ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    7-07 รายงานปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
    8. ด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    8-08 รายงานผลสำรวจความพึงพ่อใจต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในมหาวิทยาลัยฯ
    9. ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชึพของบุคลากร
    9.1-09 สรุปผลการพัฒนาปีงปม.2562
    9.2-10 รายงานผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 ต.ค.61-30ก.ย.62
    9.3-11 คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
   
10. ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารบุคคล
    10-12 ผลการประเมินคุณธรรมฯ
     
     2563
    001-รายงานผลการพัฒนาบุคคลแก้ไขล่าสุด(ฉบับสมบูรณ์)
    1. ด้านโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลัง
    1.1-01-มติสภาฯครั้งที่  2-63 เมื่อ 27 ก.พ.2563
    1.1-02 มติสภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 4-2563 เมื่อ 29 เม.ย. 2563
    1.1-03 คำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังฯสายสนับสนุน
    1.2-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย
    1.2-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2563
    3. ด้านการสรรหาและคัดเลือก
    3-06 รายงานผลการสรรหาคัดเลือกระหว่าง 1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63
    3-07 เอกสารการประกาศรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย
    5. ด้านการบริหารค่าตอบแทน
    5-08 รายงานสถิติการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนขรก.และพงม.(1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63)
    7.ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    7-09 โครงการกิจกรรม 5ส ประจำปี 2563
    7-10 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์วัดความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
    9. ด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชึพของบุคลากร
    9.1-11 สรุปผลการพัฒนาปีงปม.2563-31 มี.ค 63
    9.3-13 คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    9.6-12 รายงานผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 ต.ค.2562-31 มี.ค 2563
งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150